Categorie archieven: Vijfluik

Dr2 New Economy werkt aan de transitie naar een nieuwe economie. Een van de aspecten daarvan is de circulaire economie. In een reeks blogs zet DR2NE haar visie op wat nodig is om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven, uiteen.

Vijfluik de visie van Dr2 New Economy: Toekomstbestendige materiaalkeuze

Dr2 New Economy werkt aan de transitie naar een nieuwe economie. Een van de aspecten daarvan is de circulaire economie. In een reeks blogs willen we het gesprek aangaan over wat belangrijk is om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. 

In deze blog aandacht voor het belang van toekomstbestendige materiaalkeuze in productontwerp.

Materiaalkeuze doet ertoe
Bij het (her)ontwerpen voor circulariteit is het van belang na te denken hoe producten zo lang mogelijk mee kunnen gaan en hoe waardevolle grondstoffen op een zo hoogwaardig mogelijk manier toegepast kunnen worden. De materiaalkeuze kan op verschillende manieren tot stand komen: een product dat lang meegaat of exact de juiste veerkracht heeft voor de benodigde toepassing. Daarbij zijn er een aantal principes die van belang zijn die in deze blog verder zullen worden toegelicht. 

Hoogwaardige functies
Bij het maken van een keus voor materialen is het van belang een goede afweging te maken tussen functie en  Zo is aluminium bijvoorbeeld erg geschikt voor complexe toepassingen in de energietransitie, maar voor een kozijn kan beter worden gekozen voor een materiaal dat minder schaars is, zoals hout.  Schaarse materialen moeten dus in een zo hoogwaardige toepassing worden ingezet en voor minder complexe toepassing is het goed om te zoeken naar materialen uit hernieuwbare bron. 

Toxische materialen elimineren
Naast de initiële keuze voor materiaal is het ook van belang om producten zo lang mogelijk binnen de economie te behouden. Maar, niet alle materialen die nu in producten gebruikt worden, zijn hier geschikt voor. Wanneer er in producten gebruik is gemaakt van toxische materialen, is het niet altijd wenselijk deze zo lang mogelijk in de keten te behouden. Een voorbeeld om dit te illustreren:

Een voorbeeld: een nieuw geproduceerd matras gemaakt van latexschuim, genaamd CircuLex. Om de matras te verbeteren in brandveiligheid worden twee (EU goedgekeurde) vlamvertragers toegevoegd aan het product. De matrasfabrikant verkocht de matrassen door aan een consument en na gemiddeld tien jaar was de eindgebruiker toe aan een nieuw matras en bracht deze naar de gemeentewerf waar duizenden van dit soort matrassen jaarlijks terechtkomen (ongeveer 5,95 miljoen Kg aan matrassen naar de werf gebracht in NL). De gemeentewerf verkoopt de matrassen door aan een fabrikant voor geupcycled autobekleding. De bekleding fabrikant verwerkt op innovatieve wijze de matras in de bekleding van auto’s en daarmee krijgt de eerder afgedankte matras een nieuwe bestemming in de circulaire economie. Een mooie oplossing zou je denken. Met de kennis van nu bleken de vlamvertragers gevaarlijke stoffen te bevatten. De innovatieve auto bekleding fabrikant had hier geen idee van en zo verdwenen de giftige stoffen uit het zicht en stapelden zij zich op binnen het circulaire systeem. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke materialen kunnen deze grondstoffen aan het einde van de levensduur hergebruikt worden. Dit verkleint het op dergelijke misstanden en levert op de lange termijn nieuwe grondstoffen op voor nieuwe producten. 

Toekomstbestendige materiaalkeuze voor een circulaire economie
In een lineaire economie zijn er lineaire ketens gevormd waarbij producten per stap een toegevoegde waarde krijgen. In een circulaire economie veranderen deze ketens in een netwerk van knooppunten waar producten en materialen door circuleren. Dit creëert de urgentie te werken met natuurlijke materialen en biobased oplossingen waarbij het risico op accumulatie van niet traceerbare toxische materialen wordt geminimaliseerd en waarbij de herkomst van grondstoffen te achterhalen is. Tevens is het van belang te werken met grondstoffen met een hoge leveringszekerheid. Schaarse middelen kunnen zo in worden gezet in complexe toepassingen voor bijvoorbeeld de energietransitie, zodat de transitie steeds verder vorm krijgt en er een toekomstbestendige circulaire economie wordt gecreëerd. 

Wat doet Dr2 New Economy?
Dr2 New Economy werkt altijd toe naar implementatie. Door niet langer alleen te praten over doelstellingen en ambities, maar door concreet aan de slag te gaan met circulair ontwerp. Organisaties kunnen vervolgens een enorme impact realiseren door onderdelen van hun productieproces circulair in te richten. Meer weten over onze aanpak? Neem contact op met pepijn@dr2neweconomy.com. Interesse in onze blogs? Meld je aan voor de update door een mailtje te sturen naar iris@dr2neweconomy.com.  

Langer in de keten: de visie van Dr2 New Economy

Dr2 New Economy werkt aan de transitie naar een nieuwe economie. Een van de aspecten daarvan is de circulaire economie. In een reeks blogs willen we gesprek aan gaan over wat belangrijk is om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. 

 • Circulair in fasen;
 • Langer in de keten;
 • Toxische elementen elimineren;
 • Circulair in delen;
 • Nieuwe verdienmodellen met huidige producten.

In deze blog aandacht voor het belang van langer in de keten houden van producten.

Auteur: Jonah Link

In deze blog aandacht voor de strategie om producten langer in de keten te houden en zo meer te verdienen met de huidige middelen. De huidige verdienmodellen zijn over het algemeen verkoop georiënteerd en daarom komen de inkomsten vooral voort uit het afzetten van zoveel mogelijk producten. Dit systeem creëert een stimulans bij producenten om producten te ontwerpen met een relatief korte levensduur waarbij na gebruik een nieuw product wordt verkocht. Veel waarde gaat daarbij verloren. De circulaire economie is een economisch systeem dat is gestoeld op het idee dat grondstoffen, componenten en producten zo lang mogelijk hun waarde behouden in de keten en eindeloos in de economie kunnen circuleren. Hoewel recycling recentelijk veel aandacht heeft gekregen in het bedrijfsleven, gaat het uitbreiden van de levensduur van producten veel verder dan alleen het recyclen van materialen. Het gaat erom dat de meest waardevolle componenten van een ​​product zo lang mogelijk in de gebruiksfase worden behouden efficiënt worden benut en daarmee zoveel mogelijk waarde creëren met minder middelen.

Verdienstelijking

Veel bedrijven denken dat wanneer ze circulair willen gaan produceren ze hun gehele product moeten herontwerpen, wat in veel gevallen een grote investering vergt. Er zijn echter tal van kleinere stappen mogelijk middels het aanpassen van het businessmodel waardoor producten langer in de keten blijven en grondstoffen voor het ontwikkelen van nieuwe producten uitgespaard worden. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van producten via deelplatforms wat efficiënter gebruik stimuleert. Een ander voorbeeld is consumenten laten betalen voor prestaties of toegang tot een product waarbij de producent als dienstverlener optreedt. Deze modellen zorgen er voor dat producten efficiënter gebruikt worden en langer in de keten worden gehouden doordat ze gerepareerd worden i.p.v. vervangen. Zo worden minder grondstoffen te verbruiken in de productie van nieuwe producten. Het hoeft niet zo te zijn dat het gehele productieproces opnieuw moet worden ingericht. Het is juist mogelijk om van de huidige producten met een ander verdienmodel de levensduur te verlengen. Hier ontstaat ook een nieuwe doelgroep bij dat tweedehands of refurbished producten kan benutten en is het mogelijk als producent meer dienstverlenende inkomsten te realiseren, bestaande klanten nog beter te binden en voorzien van een product of dienst.

Verder zijn er enkele vuistregels die aangehouden kunnen worden in hoe lang een product, component mee zou moeten gaan. Niet in alle gevallen is het zinvol in zowel economische als ecologische zin om een product in de keten te houden. Bijvoorbeeld bij productinnovatie waar goedkopere en duurzamere alternatieven op de markt zijn gekomen die tijdens het gebruik efficiënter zijn en daarmee op korte termijn al winst opleveren. Bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas voor dubbelglas, HR+ of HR++ glas. Het enkele glas kan vervolgens wel gerecycled worden en tot nieuw product worden verwerkt. Als hout als materiaal voor een product wordt gekozen voor bijvoorbeeld het vastleggen van CO2 dan moet het product minstens zo lang meegaan als dat het tijd gekost heeft voor de boom om te groeien. De daadwerkelijke waarde creatie van hout vindt dus pas plaats als het langer gebruikt kan worden dan het geduurd heeft om het te produceren. Wanneer iets korter gebruikt wordt is het in feite enkel een aanjager van ontbossing of een verschuiving in het gebruik van land (wat vaak gepaard gaat met ontbossing).

Inspirerende voorbeelden

Het mooie is dat het niet nodig is om een nieuw product te ontwerpen om een circulair verdienmodel te realiseren. Er zijn meerdere voorbeelden van bedrijven die juist gebruik maken van producten die al circuleren in de markt. Saneral biedt gebruikte productiemachines aan (granulators en shredders), Labmakelaar handelt in gebruikt laboratoriumapparatuur en Octopi is een online platform voor tweedehands materialen en gereedschap uit de industrie. Producten krijgen een langere levensduur door hergebruik en kunnen in combinatie met goed onderhoud de nodige dienst leveren tegen lagere kosten waarbij de productie van nieuwe goederen kan worden vermeden. Op dit moment circuleren er duizenden producten die over tien jaar de verbrandingsoven als bestemming tegemoet zien, terwijl deze door de kwaliteit met goed onderhoud nog minstens het dubbele mee zouden kunnen gaan. Dit zijn kansen en deze liggen er voor het oprapen!

Wat doet Dr2 New Economy?

Dr2 New Economy werkt altijd toe naar implementatie. Door niet langer alleen te praten over doelstellingen en ambities, maar door concreet aan de slag te gaan met circulair ontwerp. Organisaties kunnen een enorme impact realiseren door onderdelen van hun productieproces circulair in te richten en zo stap voor stap circulaire producten te realiseren.

In de volgende blog zullen we aandacht besteden aan het belang van het elimineren van toxische elementen. Interesse in onze blogs? Meld je aan voor de update door een mailtje te sturen naar iris@dr2neweconomy.com

Circulair in fasen: de visie van Dr2 New Economy

Dr2 New Economy werkt aan de transitie naar een nieuwe economie. Een van de aspecten daarvan is de circulaire economie. In een reeks blogs willen we gesprek aan gaan over wat belangrijk is om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. 

 • Circulair in fasen;
 • Langer in de keten;
 • Materiaalkeuze;
 • Nieuwe verdienmodellen met huidige producten;
 • Startpagina van de nieuwe economie

In deze blog aandacht een transitie naar een circulaire economie in fasen.

Steeds meer mensen zien het belang van circulaire economie in en zetten stappen met hun regio of keten. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, ontbreekt het debat rondom circulaire economie vaak aan concreetheid, visie en diepte. Daarom zet Dr2 New Economy in een vijfluik haar visie op de transitie naar een circulaire economie uiteen met de volgende blogs: Circulair in fases, Langer in de keten, Toxische elementen elimineren, componenten circulair, en nieuwe verdienmodellen met huidige producten. In deze eerste blog concretiseren we de betekenis van de ambitie om 50% circulair te produceren in 2030.

Doelen van het Rijk

De Rijksoverheid heeft in 2016 het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 gepresenteerd. Hierin staan drie strategische doelen geformuleerd:

 • Grondstoffen in bestaande ketens hoogwaardig benutten.
 • Fossiele, kritieke en niet duurzaam geproduceerde nieuwe grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en beschikbare grondstoffen.
 • Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en producten herontwerpen.

Het Grondstoffenakkoord is ondertekend door veel publiek en private partijen en markeert het startpunt om de ambities van een circulair economie in 2050 te realiseren. Aan verschillende tafels is een thematische uitwerking gemaakt van de doelstellingen en vertaald in vijf transitieagenda’s Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Bouw & Infra, Maakindustrie en Consumptiegoederen. Hiermee wordt verdere invulling gegeven aan de doelstellingen voor 2021, 2025 en 2030.

In alle lagen van de Nederlandse samenleving wordt beleid gevormd om de markt te stimuleren circulair aan de slag te gaan en innovatieve koplopers uit het bedrijfsleven zetten stappen in hun productieproces. De noodzaak lijkt helder, de kansen ook. Dus wat staat de transitie nu nog in de weg?

Het perspectief van het bedrijfsleven

Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven is gewoon aan het produceren. De economie is aangetrokken en zij hebben een order portfolio dat vol zit met lineaire orders. Ze voelen de urgentie niet en zien de kansen evenmin. Aan de andere kant zijn er bedrijven die wel stappen zetten, maar bekritiseerd worden in hun uitvoering. Wat vaak verkeerd wordt begrepen en door critici wordt uitgebuit is de conceptie dat wanneer een organisatie bezig gaat met circulaire economie deze in een keer 100% circulair moet zijn. Dit is vaak haalbaar, noch wenselijk in de fase waarin we ons nu bevinden, omdat het gepaard gaat met hoge kosten en er nog veel onbekend is.

Toekomstige ambities en hedendaagse realiteit

We moeten ons dan ook niet blindstaren op 100%. De ambitie om tot een volledig circulaire economie te komen is een mooie stip op de horizon en dient vooral ter stimulering om nu stappen te gaan nemen. Innovatieve ontwikkelingen komen niet verder wanneer koplopers elkaar afstraffen voor het niet 100% voldoen aan het toekomstige ideaalbeeld. Tevens werkt het verlammend wanneer doelstellingen voor 2050 geprojecteerd worden op de huidige situatie.

Hoe nu verandering in gang te zetten?

Dr2 New Economy pleit daarom ten alle tijden voor een gefaseerde aanpak waarbij er op componenten niveau wordt gestart met circulair herontwerp. Wanneer een deel van de materialen vervangen kan worden door reeds gebruikte materialen heeft dit 100% meer impact dan wanneer er nieuwe materialen gebruikt zouden zijn. Op deze manier kan een organisatie vandaag aan de slag met circulaire economie zonder enorm veel tijd en geld te hoeven investeren in het volledig circulair doorontwikkelen van een product. Transities vergen tijd en doorlopen verschillende fases. Innovaties moeten ontwikkelen en veel kennis en kunde die nodig zijn om circulaire producten te realiseren moeten iteratief ontwikkeld worden. Daarom is het van groot belang dat organisaties zich niet blindstaren op de 100% doelstellingen voor de toekomst, maar dat ze zien wat ze nu al kunnen doen.

In de volgende blog zullen we aandacht besteden aan de eerste ingreep die veel bedrijven kunnen doorvoeren waarmee ze meer geld kunnen verdienen met de huidige middelen. Interesse in onze blogs? Lees hem hier. Meld je aan voor de update door een mailtje te sturen naar iris@dr2neweconomy.com.

Wat doet Dr2 New Economy?

Dr2 New Economy werkt altijd toe naar implementatie. Door niet langer alleen te praten over doelstellingen en ambities, maar door concreet aan de slag te gaan met circulair ontwerp. Organisaties kunnen nu direct impact realiseren door onderdelen van hun productieproces circulair in te richten. Interesse wat Dr2 New Economy daarbij voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Pepijn Duijvestein pepijn@dr2neweconomy.com.